Warunki Gwarancji

1. Okres gwarancji Urządzenia wynosi 36 miesięcy (wersja PREMIUM) licząc od daty
sporządzenia i podpisania końcowego Protokołu uruchomienia Urządzenia w dniu kończącym
montaż i uruchomienie myjni (wszelkie ewentualne braki zostaną opisane w protokole końcowym
wraz z terminem ich uzupełnienia). Lista podzespołów o ograniczonym czasie gwarancji
(wynikającym z ciągłego zużycia) stanowi załącznik nr 2 do umowy.
2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym używaniem sprzętu. Za
niewłaściwe użytkowanie uważa się:
a) stosowanie nie dozwolonych preparatów myjących oraz części zamiennych (certyfikowane
preparaty oraz części zamienne dostarcza udzielający gwarancji firma Ekowash)
b) nieprzestrzeganie instrukcji użytkowania i konserwacji Urządzenia
d) następstwa spowodowane niewłaściwym zasilaniem Urządzenia energią elektryczną, w tym
przepięcia w sieci elektroenergetycznej oraz zaniki i wzrosty napięć.
e) następstwa spowodowane wpuszczaniem do sieci innej wody niż wody z sieci miejskiej bez
uprzedniego przedstawienia badań parametrów wody Sprzedającemu.
3. Przez gwarancje rozumie się utrzymanie przez Gwarana myjni w gotowości do działania ( do
pracy) przez okres 36 m. od daty podpisania protokołu odbioru myjni. Części zamienne do myjni
są płatne z wyjątkiem części zamiennych objętych gwarancja producenta lub prawem rękojmi
konsumenckiej.
4. Przez gwarancje rozumie się bezpłatny dojazd na awarię (z wyjątkiem nieuzasadnionego
wezwania serwisu) oraz bezpłatną robociznę w ramach gwarancji.
5. Przez gwarancje rozumie się bezpłatne, zdalne naprawy myjni, w tym pomoc techniczną
a) kontakt telefoniczny i mailowy z serwisem myjni 24 H.
b) bezpłatne szkolenia dla opiekuna myjni.
c) udostępnianie filmików instruktażowych podstawowych czynności i obowiązków dla opiekuna
myjni.
6. Przez gwarancje rozumie się utrzymanie stanów magazynowych części zamiennych oraz
natychmiastową wymiana uszkodzonych lub wadliwych podzespołów myjni przez Gwaranta.
7. Poprzez gwarancję rozumie się procedowanie i obsługę dochodzenia roszczeń gwarancyjnych od
producentów podzespołów do myjni oraz ustalanie przyczyn zaistnienia wad lub uszkodzeń części
zamiennej oraz podzespołów pracujących na myjni.

GWARANCJA MYJNI EKOWASH

Firma EKOWASH udziela 36 miesięcznej gwarancję na technologię użytą do budowy myjni
polegająca na zapewnieniu SERWISU. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania
przez KUPUJĄCEGO oraz uprawnionego przedstawiciela firmy EKOWASH protokołu
odbioru myjni; sporządzonego w dwóch egzemplarzach po zakończeniu budowy.
1.1. Podzespoły objęte gwarancją na okres 36 miesięcy:
a) instalacja elektryczna, układ sterujący „szafa”, układ elektroniczny w panelach
b) piec
c) instalacja hydrauliczna
d) osmoza
e) pompki dozujące chemię
f) pompy niskiego i wysokiego ciśnienia
1.2.Podzespoły objęte gwarancją wynoszącą 24 miesiące:
a) przyciski programów mycia
b) świetlenie attyki myjni
c) turbiny odsysu utargu
d) elektrozawory
e) falowniki
f) wrzutniki elektroniczne
1.3. Podzespoły objęte ograniczoną gwarancją na okres wynikający z czasu pracy:
a) uszczelniacze w pompie 1000 godzin pracy pompy
b) zaworki w głowicy pompy 1500 godzin pracy pompy
2. W okresie gwarancyjnym SERWIS, zobowiązuje się do utrzymania w gotowości do pracy
całej myjni oraz podjęcia działań mających na celu usunięcie usterki poprzez naprawę lub
wymianę uszkodzonej części w ciągu 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii przez
Kupującego bądź upoważnionego przez niego personelu. SERWIS zastrzega sobie
możliwość wydłużenia wykonania czynności serwisowych o czym poinformuję
KUPUJĄCEGO w przypadku kiedy te czynności są uzależnione od terminu otrzymania
części zamiennej. W okresie objętym gwarancją dojazd SERWISU oraz roboczogodzina za
wykonywane czynności naprawcze pozostają nieodpłatne z wyjątkiem przypadków
niewłaściwego użytkowania Urządzenia lub nieuzasadnionego wzywania SERWISU ( za
nieuzasadnione przypadki uważa się takie, kiedy usterki mogą być natychmiast usunięte w
kontakcie telefonicznym pomiędzy serwisantem Ekowash a opiekunem myjni, opiekun
myjni otrzyma uprzednio podczas przekazania myjni stosowne przeszkolenie). Części
zamienne eksploatacyjne użyte do naprawy będą fakturowane po cenach preferencyjnych z
wyjątkiem przypadków kiedy dana część jest wadliwa. Wówczas SERWIS zobligowany jest
do wszczęcia procedur związanych z uzyskaniem roszczeń gwarancyjnych od producenta
danego podzespołu, wszystkie części zamienne objęte są gwarancją producenta.
3. Ww. warunki zapewniamy w przypadku nabywania środków chemicznych, podzespołów
oraz części wyłącznie od EKOWASH. Oferowane przez nas produkty są sprawdzone pod
kontem kompatybilności z użytą technologią i nie wpływają negatywnie na żywotność
elementów myjni.
4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem sprzętu
bądź nieprzestrzeganiem instrukcji użytkowania i konserwacji „urządzenia” będącej
załącznikiem do umowy.
5. Gwarancja nie obejmuje elementów instalacji elektrycznej i układu sterowania użytych do
produkcji „urządzenia” uszkodzonych na skutek niewłaściwego zasilania, przepięć w sieci
elektroenergetycznej lub wyładowań atmosferycznych.
6. Gwarancja nie obejmuje elementów eksploatacyjnych (tj. stanowiskowe przewody
wysokiego ciśnienia, pistolety, lance, dysze, osłony dyszy, uszczelniacze) oraz usterek
powstałych na skutek dewastacji przez osoby trzecie.
7. Stwierdzenie ingerencji osób trzecich, modyfikacji lub zmian w „urządzeniu” bez zgody
EKOWASH skutkuje całkowitą utratą gwarancji.
8. Serwis świadczy odpłatnie montaż oraz sprzedaż elementów wymienionych w pkt. 1.1, 1.2,
1.3, 4, 5, 6 w cenie ustalonej w cenniku będącym załącznikiem do umowy.
9. Po upływie okresu gwarancyjnego SERWIS zobowiązuje się świadczyć preferencyjne
usługi pogwarancyjne dla utrzymania pełnej sprawności Urządzenia.
10.W celu prawidłowej i niezawodnej pracy myjni konieczny jest obowiązkowy
PRZEGLĄD OKRESOWY o którym przypomina komunikat wyświetlający się
na panelu dotykowym szafy sterującej. Komunikat pojawia się w momencie
kiedy pierwsze ze stanowisk przekroczy 350 godzin pracy. Zakres czynności
oraz cena przeglądu okresowego ustalana jest według cennika będącego
załącznikiem do umowy.
11. Warunkiem 36 miesięcznej gwarancji na piec jest coroczny płatny przegląd
pieca. ( koszt serwisu pieca to 400 zł/ netto)

ZAKRES CZYNNOŚCI SERWISOWYCH

1. Cena przeglądu dla myjni 2-4 stanowisk
Pierwszy przegląd po 350 godz. Cena przeglądu 1100 zł netto

Czynności wykonywane podczas przeglądu :

 • Sprawdzenie twardości wody
 • Wymiana oleju w pompach
 • Wymiana filtra zasilania głównego myjni 20 mikron
 • Wymiana filtra kolumny z wkładem węglowym 5 mikron
 • Czyszczenie  filtrów wody gorącej
 • Czyszczenie i konserwacja elektrozaworów
 • Czyszczenie i konserwacja wyrzutników monet w panelach sterujących
 • Konserwacja i smarowanie wszystkich elementów ruchomych [ zawiasy, zamki ]
 • Sprawdzenie prawidłowego działania myjni
 • Przewidywany czas przeglądu 3 godziny .  2. Cena przeglądu dla myjni 2-4 stanowisk
  Drugi przegląd po 350 godz. około 12 miesiącach. Cena przeglądu 1100 zł netto

  Czynności wykonywane podczas przeglądu :
 • Sprawdzenie twardości wody
 • Wymiana filtra zasilania głównego myjni 20 mikron
 • Wymiana filtra kolumny z wkładem węglowym 5 mikron
 • Czyszczenie filtrów wody gorącej
 • Czyszczenie i konserwacja elektrozaworów
 • Czyszczenie i konserwacja wrzutników monet w panelach sterujących
 • Konserwacja i smarowanie wszystkich elementów ruchomych [ zawiasy , zamki ]
 • Sprawdzenie prawidłowego działania myjni
 • Sprawdzanie i regulacja systemu zimowego
 • Czyszczenie palnika pieca wody gorącej
 • Przewidywany czas przeglądu 6 godzin  3. Cena przeglądu dla myjni 2-4 stanowisk
  Trzeci przegląd po 350 godz. około 18 miesiącach. Cena przeglądu 1100 zł netto

  Czynności wykonywane podczas przeglądu :
 • Sprawdzenie twardości wody
 • Wymiana oleju w pompach
 • Wymiana filtra zasilania głównego myjni 20 mikron
 • Wymiana filtra kolumny z wkładem węglowym 5 mikron
 • Czyszczenie filtrów wody gorącej
 • Czyszczenie i konserwacja elektrozaworów
 • Czyszczenie i konserwacja wrzutników monet  w panelach sterujących
 • Konserwacja i smarowanie wszystkich elementów ruchomych [ zawiasy , zamki ]
 • Sprawdzenie prawidłowego działania myjni
 • Przewidywany czas przeglądu 3 godziny .
 • Istnieje możliwość przeszkolenia obsługi myjni bezpłatnie w zakresie obsługi i konserwacji
  myjni .
 • Wszystkie sprawy w tym zakresie będą omawiane indywidualnie z Inwestorem myjni .  4. Cena przeglądu dla myjni 2-4 stanowisk
  Czwarty przegląd po 350 godz. około 24 miesiącach. Cena przeglądu 1100 zł netto

  Czynności wykonywane podczas przeglądu :
 • Sprawdzenie twardości wody
 • Wymiana filtra zasilania głównego myjni 20 mikron
 • Wymiana filtra kolumny z wkładem węglowym 5 mikron
 • Czyszczenie filtrów wody gorącej
 • Czyszczenie i konserwacja elektrozaworów
 • Czyszczenie i konserwacja wrzutników monet w panelach sterujących
 • Konserwacja i smarowanie wszystkich elementów ruchomych [ zawiasy , zamki ]
 • Sprawdzenie prawidłowego działania myjni
 • Sprawdzanie i regulacja systemu zimowego
 • Czyszczenie palnika pieca wody gorącej
 • Przewidywany czas przeglądu 6 godzin  5. Cena przeglądu dla myjni 2-4 stanowisk
  Piąty przegląd po 350 godz. około 30 miesiącach. Cena przeglądu 1300 zł netto

  Czynności wykonywane podczas przeglądu :
 • Sprawdzenie twardości wody
 • Wymiana oleju w pompach
 • Wymiana filtra zasilania głównego myjni 20 mikron
 • Wymiana filtra kolumny z wkładem węglowym 5 mikron
 • Czyszczenie filtrów wody gorącej
 • Czyszczenie i konserwacja elektrozaworów
 • Czyszczenie i konserwacja wrzutników monet w panelach sterujących
 • Konserwacja i smarowanie wszystkich elementów ruchomych [ zawiasy , zamki ]
 • Sprawdzenie prawidłowego działania myjni
 • Przewidywany czas przeglądu 3 godziny .  6. Cena przeglądu dla myjni 2-4 stanowisk
  Szósty przegląd po 350 godz. około 36 miesiącach. Cena przeglądu 1300 zł netto

  Czynności wykonywane podczas przeglądu :
 • Sprawdzenie twardości wody
 • Wymiana oleju w pompach
 • Wymiana filtra zasilania głównego myjni 20 mikron
 • Wymiana filtra kolumny z wkładem węglowym 5 mikron
 • Czyszczenie filtrów wody gorącej
 • Czyszczenie i konserwacja elektrozaworów
 • Czyszczenie i konserwacja wrzutników monet w panelach sterujących
 • Konserwacja i smarowanie wszystkich elementów ruchomych [ zawiasy , zamki ]
 • Sprawdzenie prawidłowego działania myjni
 • Przewidywany czas przeglądu 3 godziny .

  Przeglądy okresowe są obowiązkowe. O ich terminie przypomina komunikat. Nie zgłoszenie
  potrzeby wykonania przeglądu okresowego po 350 godzinach pracy do SERWISU EKOWASH, po
  przekroczeniu 400 godzin pracy, spowoduje spadek wydajności urządzenia o 50 % celem ochrony
  urządzeń i podzespołów użytych do budowy myjni. Każdy przegląd jest wykonywany
  kompleksowo, niezależnie od ilości godzin pracy na pozostałych stanowiskach. Po przeglądzie
  liczniki na każdym stanowisku są kasowane i sporządzony jest protokół serwisowy z informacją o
  wymienionych elementach oraz stanie liczników w dniu przeglądu.

  Brak przeglądów okresowych skutkuje wygaśnięciem gwarancji.
  Czas podany miedzy przeglądami okresowymi (350 h pracy – ok 6 miesięcy) jest bardzo uśredniony i poglądowy, w rzeczywistości zależy od lokalizacji myjni oraz konkurencji.